Bedre Rustet

Økte muligheter for språkstøtte til barn som trenger det, til riktig tid.
Delta i prosjektet
I forskningsprosjektet «Bedre rustet» skal vi følge barns språkutvikling fra rundt 2 til 5 år. Målet er å utvikle et verktøy som barnehagelærere kan bruke for å få viktig informasjon om barns språkutvikling. Verktøyet vil kunne hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan trenge ekstra oppfølging og språkstøtte. Vi trenger rundt 500 barn som er født i 2020 og 2021. Vi vil stille foreldre og barnehagelærer noen spørsmål om barnets språkutvikling gjennom spørreskjemaer ved to anledninger og så kartlegge barnets språk to ganger.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du sier ja til å delta i forskningsprosjektet, vil vi sende deg et elektronisk spørreskjema to ganger: i august 2023 og i januar 2024. I spørreskjemaet vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål om ditt barns språkutvikling. Det vil ta ca 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. I tillegg vil en forskningsassistent kartlegge ditt barns språk ved to anledninger. Dette vil foregå i barnehagen i januar-februar 2024 og januar februar 2025. Kartleggingen gjennomføres med barnet én-til- én på et stille og skjermet rom på barnehagen. Barnet vil da bli invitert til å gjøre noen oppgaver sammen med forskningsassistenten der de skal se på og snakke om noen bilder og barnet blir stilt spørsmål knyttet til språkforståelse. Forskningsassistentene vil være godt opplærte i gjennomføring av slik kartlegging, og vil skape en trygg atmosfære hvor barnet får oppmuntring og ros hele veien. Barnet bestemmer selv underveis om kartleggingen ønskes å avbrytes. Forskningsassistentene blir veiledet av en av de ansatte ved prosjektet. Hvis du ønsker mer informasjon om hva kartleggingen består i kan du ta kontakt med prosjektansvarlig. Barnehagelærer vil også bli bedt om å svare på noen spørsmål om barnets språkutvikling. Dette vil være spørsmål om barnets språkutvikling er som forventet i forhold til alder og om det eventuelt er knyttet bekymring til barnets språkutvikling.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

  • Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
  • Test-data lagres pseudonymisert, det vil si at vi fjerner ditt og barnets navn fra datamaterialet og erstatter det med en ikke-gjenkjennbar ID som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Det er kun prosjektleder og stipendiat på prosjektet som har tilgang på denne navnelisten.
  • Tilgangen til pseudonymisert data, lydopptak, og annen test-data vil kun bli gitt til forskningsgruppens prosjektledere, vitenskapelige assistenter, samt datasikkerhetsansvarlige ved universitetet.
  • Deltakernes identitet vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet.
  • Vi samler inn data på krypterte og passordsikrede datamaskiner og iPader. Etter en kort periode overføres data for langtidslagring på høyt sikrede universitetsdatamaskiner (Tjenester for sensitive data ved Universitetet i Oslo).
  • Under kartleggingen av barnet blir det gjort lydopptak bl.a. for å kunne dobbeltsjekke at riktig testsvar ble registrert. Opptak vil også bli brukt til å måle hvor lang tid det tar å svare og til å lage et verktøy for å automatisk identifisere svar. Lydopptak vil under ingen omstendigheter bli publisert eller gjort offentlig tilgjengelig, og vil slettes ved slutten av prosjektet

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dette vil ikke påvirke ditt forhold til barnehagen.

Er dere deltakere i prosjektet?
Skal barnet bytte barnehage?
Klikk på denne linken for å melde endring: https://nettskjema.no/a/417571